į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-02-20. Platinamas viešas laiškas Prezidentei ir valdžiai

Atviras laiškas Prezidentei, Seimui, Vyriausybei,

teismams, prokuratūroms ir Valstybės saugumui

 mokslų daktaro, docento, labgebo, išradėjo Satkevičiaus Edvardo

Kaunas 2015 m. sausio 19 d.

 

Oficialūs statistiniai duomenys ir skaičiuotės

Vaikų iki 18 metų skaičiuotė

 

Statistikos departamento duomenimis 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno:

2 mln. 944 tūkst. žmonių;

532,6 tūkst. vaikų iki 18 metų.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paskelbė galutinius rinkėjų sąrašus:

2014 m. birželio 25 d. Nr. Sp-196 galutinį rinkėjų sąrašą 2 656 245

2014 m. . gegužės 25 d. Europarlamento rinkimų galutinį rinkėjų sąrašą 2 557 950

 

Remiantis Statistikos departamento ir VRK duomenimis, Lietuvoje vaikų iki 18 m. turėtų būti:

                      2 944 000 - 2 656 245 = 287 755      arba pagal staigiai pataisytą rinkėjų skaičių

                      2 944 000 – 2 557 950 = 386 050.

 

Oficialių klastočių dydžiai

532 600 - 287 755 = 244 845 vaikai   arba

532 600 - 386 050 = 146 550 vaikai                            nežinia kur esantys !

 

Gyventojų registro tarnybos duomenys:

LR gyvenančių piliečių (deklaravusių savo gyvenamąją vietą ar įtrauktų į gyvenamosios

 vietos neturinčių asmenų apskaitą), turinčių rinkimų teisę, skaičius - 2 588 431;

Išvykusių iš LR piliečių (deklaravusių savo išvykimą į užsienį ar

nuolat gyvenančių užsienio valstybėje), turinčių rinkimų teisę, skaičius-218 346.

 

Remiantis Registro tarnybos duomenimis

Sumoje rinkėjų turėtų būti 2 588 431 + 218 346 = 2 806 777

Vaikų iki 18 metų Lietuvoje turėtų būti tik 2 944 000 - 2 806 777 = 137 223.

 

Statistikos departamento duomenimis 1990 m. pradžioje Lietuvoje buvo 996 700 vaikų iki 18 metų.

 

Nuo 1990 m. Lietuvoje vaikų sumažėjo 996 700 - 137 223 = 859 477

996 700 / 137 223 = 7,26, t.y. daugiau kaip 7 kart.

 

Kiek tikrovėje sumažėjo vaikų Lietuvoje?

Pagal Statistikos departamento duomenis vaikų sumažėjo per pus. Pagal kitus duomenis jų liko tik daugiau trečdalio ar mažiau trečdalio, o pagal Gyventojų registro duomenis apie rinkėjus, vaikų Lietuvoje liko tik septintoji dalis.

 

Rinkėjų skaičiaus klastotės

Statistikos departamento duomenimis 2014 m. pradžioje Lietuvoje oficialiai, bet ne tikrovėje, gyveno 2 944 000-532 600=2 411 400 rinkėjų.

Skirtumas, tiksliau klastotė, tarp LR VRK patvirtinto 2014 m. birželio 25 d. Nr. Sp-196 galutinio rinkėjų sąrašo 2 656 245 ir paskaičiuojamų iš Statistikos departamento duomenų yra

                      2 656 245 – 2 411 400 = 244 845       

Skirtumas, tiksliau klastotė, tarp Registro tarnybos pateikto rinkėjų skaičiaus 2 806 777 ir gauto iš Statistikos departamento duomenų 2 411 400 yra

                      2 806 777 - 2 411 400 = 395 377 rinkėjai.

Tie skaičiai rodo, kad nežinia kur esančių sąrašinių rinkėjų skaičius (klastotės dydis) gali siekti 400 tūkstančių ir gali viršyti tarybų valdžios represuotų gyventojų skaičių.

 

1953 m. gegužės 8 d. Tarybų Sąjungos Saugumo ir Vidaus reikalų ministras Lavrentija Berija Tarybų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto (TSKP CK) prezidiumui                Visiškai slaptai

 

1944–1952 m. Lietuvos TSR buvo areštuota, nužudyta ir ištremta daugiau kaip 270 tūkst. žmonių, iš jų: areštuoti, apkaltinus priklausymu antitarybiniam nacionalistiniam pogrindžiui – 63011 žmonių, nužudyti kaip šio pogrindžio šnipinėjimo ir teroristinių gaujų dalyviai – 20005 žmonės; ištremti už Lietuvos TSR ribų kaip buožės, gaujų slapstytojai ir bendrininkai – 126037 žmonės; prokuratūros ir milicijos areštuoti – 67326 žmonės. Tokiu būdu bendras šiuo laikotarpiu represuotų Lietuvos piliečių skaičius sudaro 10 proc. šalies gyventojų.

 

Pridėjus prieškarinį laikotarpį, bendras areštuotų, nužudytų ir ištremtų skaičius siekė 300 tūkstančių, o bendras ištremtų į Sibirą skaičius buvo apie 140 tūkstančių.

 

Prezidento rinkimuose 2014 m. gegužės 11 d.

rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2553335, rinkimuose dalyvavo – 1333666 (52,23%),

Apklausos rodė, kad prezidentės rinkimuose dalyvaus 90% rinkėjų. Rinkimų dieną Lietuvoje tikriausiai gyveno

     (1333666/90)x100 = 1 481 851 rinkėjas, t.y. mažiau pusantro milijono.

 

Jei prie rinkėjų pridėsime vaikus iki 18 metų, tai gausime bendrą gyventojų skaičių. Vaikų Lietuvoje tikriausiai yra apie 400 tūkstančių. Sudėjus rinkėjus ir vaikus gausime, kad šiandien Lietuvoje tikriausiai gyvena tik vienas milijonas devyni šimtai tūkstančių gyventojų ar dar mažiau.

Oficialus sąrašinių rinkėjų skaičiaus skirtumas su Lietuvoje tikrai gyvenančiais rinkėjais yra

2 656 245 - 1 481 851 = 1 174 794, t.y. beveik 1 milijonas 200 tūkstančių.

 

Statistikos departamento duomenimis 2014 m. pradžioje Kaune gyveno 304 097 gyventojai ir vyko gyventojų mažėjimas, o Gyventojų Registro tarnybos duomenimis 2015 m. sausio 1 d. Kaune gyveno 325 947 gyventojai. Pagal gyventojų apklausos duomenis ir rinkimų rezultatus Kaune gyvena mažiau 200 tūkstančių gyventojų. Kur dingę ir nežinia kur esantys virš 20 tūkstančių ar virš 100 tūkstančių Kauno gyventojų? Tai verčia galvoti, kad vykdomos tyčinės klastotės tikslu grobstyti valstybės ir savivaldybės pinigus prisidengiant neteisėtai padidintu savivaldybės narių skaičiumi nuo 31 iki 41. Prokuratūros ir teismai nenori to ištirti ir sustabdyti neleistiną veiklą, o tai verčia galvoti, kad jos remia neteisėtą rinkiminę veikla, t.y. užsiima neleistina politine veikla.

 

Išvados

Apie kokį Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių išsaugojimą Lietuvoje galima kalbėti, jei vien vaikų po Perestrojkos iš Lietuvos į Vakarus išvaryta du ar tris kartus daugiau negu viso represuota tarybų valdžios?

 

Iš pateiktų oficialių duomenų darytina išvada, kad ES, NATO, Lietuvos Seimas, Lietuvos vyriausy-bė ir Prezidentė vykdo galutinį Lietuvos senbuvių išvarymą iš Lietuvos ir sėkmingam jo įvykdymui slepia tikrą išvarymo mastą.Tuo tikslu jie išdirbo nusikalstamas gyventojų, rinkėjų ir vaikų apskai-tos metodikas. Naudodami šias nusikalstamas metodikas, jie klastoja gyventojų, vaikų ir rinkėjų skaičius. Tuos klastojimus vykdo gerai tarpusavyje jų nesuderinus ir todėl išryškėja tokie dideli oficialių klastojimų mastai.

 

Valdžios žmonėms, prokurorams ir teisėjams noriu priminti, kad, išvarius Lietuvos senbuvius iš Lietuvos, Lietuvos kolonizatoriai išvarys ir Jus iš Lietuvos. Ar verta kirsti šaką ant kurios sėdite?

 

Šitą nusikalstamų apskaitos metodikų teisėtumą, nusikalstamos apskaitos teisėtumą, galutinio Lietuvos gyventojų išvarymo į Vakarus teisėtumą, gyventojų ir rinkėjų skaičiaus klastojimo teisėtumą ir kaip teisėtą Referendumo pravedimą patvirtino Vilnius apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Stasys Lemežis savo 2014 12 22 d. nutartyje, kuri įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiamą. Šios nutarties pagrindu tolimesnis galutinis Lietuvos gyventojų išvarymas į Vakarus ir išvarymo domenų klastojimas yra teisėtas ir neskundžiamas.

 

Iš pateikto peršasi šūkis: „Tegyvuoja ES, NATO, Seimas, Lietuvos vyriausybė, Prezidentė ir teismai, kurie vykdo Lietuvos senbuvių galutinį ginimą iš Lietuvos!“

 

Pasiūlymai lietuvių tautos galutinio sunaikinimo sustabdymui

1) Prezidentei, jei turi bent kiek sąžinės ir savigarbos atsisakyti prezidentės pareigų, kaip vykdančią senbuvių išvarymo, o ne išsaugojimo veiklą ir remiančią klastočių politiką. Ši politika prieštarauja Vyriausiojo karinių pajėgų vado pareigoms.

2) Seimui, pripažinti nusikaltimu virš pusės senbuvių išvarymą iš Lietuvos ir išvarymo masto klastojimą. Tuo pagrindu sumažinti Seimo narių skaičių bent per pus. Pripažinti, kad Referendumas buvo įvykdytas neteisėtu būdu, buvo pasityčiota iš rinkėjų, paskelbti jį niekiniu ir, pakeitus Referendumo įstatymą, paskelbti naują sumažinto Seimo rinkimo ir Referendumo balsavimo datą;

 

3) Prezidentei neatsistatydinus, Seimas privalo jai kelti apkaltą.

4) Seimui pakeisti nusikalstamus Konstitucijos straipsnius ir į Konstituciją įvesti pagrindinį teiginį „Lietuvos valstybės pirmaeilė pareiga išsaugoti lietuvių tautą Lietuvoje, kaip sudarančią valstybės pamatą ir užtikrinti proporcingą visų Lietuvos tautų bei kalbinių mažumų vystymąsi“.

 

5) Seimui pripažinti, kad jis 25 metus Lietuvos žmones laikė nesugebančiais sugalvoti geresnius sprendimus ir atsisakyti šios žmones paniekinančios politikos. Pertvarkyti vyriausybę, kad ji neatidėliotinai pradėtų diegti Lietuvoje plataus masto labgebos sistemą (geresnių sprendimų sugalvojimo ir įdiegimo anksčiau už kitus sistemą). Į šią sistemą turi įeiti platus mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tinklas.

 

6) Seimas, įvykdęs siūlomus pakeitimus, privalo paskirti priešlaikinius Seimo rinkimus.

7) Pradėti Lietuvoje masiniai gaminti ir diegti šilumą ir šaltį kaupiančius įrenginius, o sukauptą energiją temperatūrų skirtumo pavidale naudoti žematemperatūrinėse propaninėse jėgainėse gaminti elektrą buityje ir pramonėje nenaudojant kuro. Tai leis sukurti labai daug darbo vietų ir žymiai sumažinti kuro įvežimą iš kitų šalių.

 

8) Prokuratūroms ir teismams atsisakyti padėti vykdyti galutinį lietuvių išvarymą į Vakarus nusikalstamomis teisinėmis priemonėmis.

9) Vyskupų konferencijai ir kunigams dvasinėmis priemonėmis nepadėti vykdyti galutinį lietuvių išvarymą į Vakarų NATO šalis, neslėpti išvarymo masto ir įsijungti į lietuvių tautos išsaugojimo Lietuvoje veiklą. Vyskupai ir kunigai nebus reikalingi kolonizatoriams, o todėl nevarykite lietuvių iš Lietuvos ir nekirskite šakos ant kurios sėdyte..

 

Jei Prezidentė, Seimas ir vyriausybė gali ką nors geresnio pasiūlyti lietuvių tautos išsaugojimui Lietuvoje, tai būtų malonu tai sužinoti per kelias artimiausias savaites. Priešingu atveju teks kreiptis į Žmogaus teisių teismą ir į ES su viltimi, kad jie teisingai įvertins deportacijos ir klastojimų mastą, įvertins ES apgaudinėjimo mastą, o taipogi padės išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje.

 

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl.,

elektroninės knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p.

ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“,

Kaunas, 2012 — 206 pusl. autorius,

labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas,

Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293,

satkevichius@yahoo.com; svetainė www.labgeba-paveldas-istorija.lt.

 

P.S. Prie šio laiško pridedu „Teisinio lietuvių tautos sunaikinimo“ elektroninę knygą, kurioje pateikiu nedidelę dalį susirašinėjimo su valdžios įstaigomis, teismais ir prokuratūromis, kurios Lietuvoje vykdo ir įtvirtino teisinį ir neskundžiamą galutinį lietuvių tautos sunaikinimą.


Pastabos po 2015 m. vasario 15 d. Kaune įvykusio piketo.

Buvo organizuojamas mitingas, kuris buvo nukreiptas į lietuvių tautos ir bendrai Lietuvos senbuvių išsaugojimą Lietuvoje. Nusikalstama Kauno valdžia (Kauno meras konservatorius A.Kupčinskas) neleido daryti mitingo, nes keliasdešimt chuliganų jam negalėjo sutrukdyti. Teko padaryti iki 15 žmonių piketą, nes jam leidimo nereikia. Bent piketą buvo būtina padaryti, todėl, kad Kauno gyventojai sužinotų tikrą padėtį Kaune. Kauno valdžia siekė iki rinkimų nuslėpti neregėtai didelį kauniečių išvarymą į Vakarus ir tuo tikslu nenorėjo, kad kauniečiai sužinotų tikrą padėtį.

 

Kauno valdžiai pavyko surinkti apie 60 aršių lietuvių tautos priešų, kurie stengėsi peršvilpti piketuotojus ir rėkė, kad jie už ES, NATO ir tolimesnį lietuvių išvykimą į Vakarus, t.y. už tolimesnę laisvanoriškai-priverstinę deportaciją. Rėkiantys prieš piketininkus gerai žinojo apie vykdomą galutinį lietuvių tautos naikinimą, apie tai, kad jau maždaug du trečdaliai vaikų jau išvaryti iš Lietuvos ir tuo pačiu du trečdaliai tautos sunaikinta, bet rėkė, jog tai reikia tęsti.

 

Jie pasielgė kaip aršiausi lietuvių tautos priešai. Dar jie rėkė, kad reikia atnaujinti trėmimus į Rusiją ir tremti visus, kurie nepatenkinti ES ir NATO trėmimais į Vakarus. Taip Kauno savivaldybė pasiekė, kad Kauno gyventojai iki savivaldybių tarybų rinkimų nesužinojo apie Kauno savivaldybės, Prezidentės, vyskupų, Europos Sąjungos ir NATO vykdomą galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir pradėtą Lietuvos kolonizaciją.

 

Norint išsaugoti lietuvius Lietuvoje, reikia būtinai eiti į rinkimus ir būtinai reitinguoti, užpildant visus 5  reitingavimo laukelius, pradedant bent nuo 5 ar 6 numerio. Taip į tarybas nepateks lietuvių tautos naikintojai, kurie paprastai eina pirmais sąrašų numeriais ir metų metais sėdėdami valdžioje, praktiškai nieko nedaro Lietuvos išsaugojimui.

 

Pavyzdžiui, rinkimų biuletenyje reitingavimo langelius galima užpildyti taip

 

5 6 7 8 9

 

arba panašiai

6 7 9 11 14