į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2017-07-15. Raimondas Guobis. Didysis kraustymasis - kunigų pakeitimai

Panevėžio vyskupijos tinklapyje liepos 4 - ąją buvo išplatinta žinia apie vyskupijos kunigų rotaciją - perkėlimus iš parapijos į parapiją bei pareigų pasikeitimus. Naujasis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas paskelbė net 26 punktų dekretą, kuriame minimi ir Anykščių krašto dvasininkai.  


Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis, čia tarnavęs beveik šešerius metus keliamas į Pasvalį, kur tarnaus tokiose pat pareigose. Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas bei Debeikių bažnyčios administratorius Vydas Juškėnas keliamas į Zarasus klebonu bei dekanu. Sakytume šioks toks paaukštinimas.

 

Svėdasuose jis darbavosi beveik 11 metų. Į jo vietą turėtų atvykti Vaškų, Gužiūnų ir Skrebotiškio tikintiesiems tarnavęs Raimundas Simonavičius. Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratorius bei Leliūnų klebonas Alfredas Puško skiriamas Ramygalos klebonu. Šios parapijos ilgametis klebonas, iš Skiemonių krašto kilęs kan. Edmundas Rinkevičius paskirtas Vabalninko klebonu.


Svėdasiškis kun. Ričardas Banys puikiai tvarkęsis, sugyvenęs su parapijiečiais Joniškėlyje, ten jam labai patikę, skiriamas administruoti trijų nedidelių Panevėžio krašto parapijų - Vadoklių, Lėno ir Geidžiūnų.


Keli paskyrimai liečia ir Utenos bažnyčias - Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Henrikas Kalpokas keliamas į Pasvalį, Kristaus Žengimo parapijos talkininkas pastoracijoje, troškūnietis, mokytasis diakonas Dainius Kaunietis iš Utenos vyksta į Zarasus sielovados bendradarbio pareigoms. Kadaise Troškūnuose vikaru tarnavęs kun. Salvijus Pranskūnas, nūnai Skapiškio klebonas, vyks į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią darbuotis rezidento pareigose.


Nors žmonėms vieni kunigai geri, kiti geresni, nors patiems kunigams vienos parapijos "riebios", o kitos ne tiek, visas šis judėjimas matyt bus tik į gerą.