į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-07-20. Se­niū­ni­jos li­ko be pi­ni­gų ir be ko­mu­na­li­nio ūkio

 

 

Sa­vi­val­dos iš­ta­kos Lie­tu­vo­je sie­kia 16 a. Įgy­ven­di­nus pa­vie­tų re­for­mą, pa­grin­di­niu ba­jo­rų sa­vi­val­dos vie­ne­tu ta­po pa­vie­tas, o stam­baus re­gio­no lyg­mens vie­ne­tais li­ko jau anks­čiau vei­ku­sios vai­va­di­jos. Vai­va­di­jos pa­vie­tams tie­sio­gi­nės val­džios (iš­sky­rus ka­ri­nę) ne­tu­rė­jo. Sei­me­liai rink­da­vo sa­vo pa­siun­ti­nius į Sei­mą. Sei­me­lių de­le­guo­ti Sei­mo na­riai tu­rė­jo lai­ky­tis jiems duo­tų sei­me­lių in­struk­ci­jų. Net ir Sei­me pri­im­ti įsta­ty­mai pa­vie­tui ne­ga­lio­jo, jei­gu jų ne­pa­tvir­tin­da­vo pa­vie­to sei­me­lis...