į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS » Apie mus
„ALAUŠO“ AKTYVISTAI PUOSELĖJA SVĖDASŲ KRAŠTĄ

 

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas sumanytojai, įkūrėjai ir pirmosios
(2007–2008 m.) tarybos nariai

 

 

Organizuojant Svėdasų miestelio jubiliejus, kitas įvairias šventes ir renginius, Svėdasiškių draugija „Alaušas“ yra pasirengusi padėti ir bendrauti su visais jų sumanytojais. Draugijos nariai yra įsitikinę, jog tokia sąveika leistų pasiekti, kad Svėdasų krašto žmonių dvasinis gyvenimas taptų dar įdomesnis ir turtingesnis. Ypač norėtųsi, kad jaunoji karta perimtų ir toliau puoselėtų tėvų tradicijas, kad sparčiau kiltų Svėdasų bei apylinkių kultūrinis gyvenimas, kad jaunieji svėdasiškiai, pasklidę po įvairius Lietuvos miestus, neprarastų ryšio su gimtuoju kraštu. Žemiau supažindiname su Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ sumanytojais, įkūrėjais ir 2007–2008 m. vadovais. Tuo metu jie ėjo šias visuomenines pareigas:

 

 

 

 

Algimantas Indriūnas,

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas

 

Gimė 1937 m. Svėdasų miestelyje. Mokydamasis Svėdasų mokykloje pasižymėjo gabumais muzikai. Buvo Svėdasų kultūros namų meno vadovu. Suorganizavo chorą, šokių ratelį, dramos grupę. Utenoje rengiant Aukštaitijos mokyklų sąskrydį, suorganizavo dalyvių grupę, parengė programą. Išvykęs gyventi ir dirbti į Vilnių, 1964 m. baigė Vilniaus politechnikumą. Net 50 metų dainuoja vyrų chore „Aidas“.

Jau dešimt metų renkamas choro tarybos pirmininku.

Seną savo svajonę sukviesti svėdasiškius į būrį jis įgyvendino su kitais entuziastais

– suorganizavo ir įkūrė draugiją „Alaušas“, sudarė draugijos veiklos programą,

kuri palaipsniui įgyvendinama.

 

 

 

 

Juozas Lapienis,

„Alaušo“ draugijos ryšių su visuomene koordinatorius

 

Gimė 1938 m. Daujočių kaime, Svėdasų valsčiuje. 1957 m. baigęs Svėdasų vidurinę mokyklą įstojo mokytis į Lietuvos veterinarijos akademiją. Vėliau studijavo Lietuvos veterinarijos akademijos Mokslinio tyrimo instituto aspirantūroje. Dirbdamas pagal specialybę įgijo docento mokslinį laipsnį. Kartu su bendradarbiais parašė vadovėlį „Toksikologija“, dalyvavo kitų mokslinių darbų leidyboje. Aktyviai dalyvauja organizuojant literatūrinius ir kitus visuomeninius renginius. Jo iniciatyva ir pastangomis atkurtas ir pastatytas ąžuolinis kryžius Juozo Tumo-Vaižganto tėviškėje Malaišiuose. Jis ir toliau aktyviai dirba draugijoje „Alaušas“.

 

 

 

 

 

Vytautas Rimša,

„Alaušo“ draugijos atsakingasis sekretorius

 

Gimė 1937 m. Svėdasuose, Sausalaukės kaime. Mokėsi Svėdasuose. 1956 m. baigė Vilniaus bibliotekinį technikumą ir įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (VVU) Istorijos-filologijos fakultetą, kurį baigė 1964 m. Mokėsi Sankt Peterburge Kultūros instituto, vėliau VVU aspirantūroje. 1971–1989 m. stažavosi daugelio Europos šalių nacionalinėse ir kitose bibliotekose.

Iki 2002 m. vidurio dirbo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslinio tyrimų skyriaus vedėju, dėstė VVU ir Kultūros  darbuotojų tobulinimosi institute. 2003–2004 m. buvo UAB INREMA teisės aktų sąvadų ir žurnalų „Lietuvos ekonomikos reformos praktika“, „Ekonomikos aktualijos“ ir kitų sudarytoju bei redaktorium. 2011–2012 m. laikraščio „Lietuvos bočiai” redaktorius. Parašė profesinių knygų, sudarė mokslinių straipsnių rinkinių. Paskelbė daugiau kaip 400 straipsnių ir informacijų profesiniais, kultūros, švietimo, pedagogikos bei kitais klausimais.

Vytautas Rimša – jaučia pagarbą gimtajam kraštui ir jo žmonėms.

 

 

 

 

 

Vytautas Bublys,

„Alaušo“ draugijos valdybos narys, atsakingas už finansus

 

Gimė 1937 m. Svėdasuose. Bublių šeimoje augo Vytautas ir Eugenija. 1943 m.  vokiečių okupacijos metu pradėjo lankyti Svėdasų vidurinę mokyklą, kurią baigė 1954 m. Tai buvo 6-oji abiturientų laida. 1961 m. baigė VVU Ekonomikos fakultetą. Baigęs universitetą 29 metus dirbo Lietuvos finansų ministerijoje. Nepriklausomybės metais trejus metus dirbo Lietuvos ekonomikos ministerijoje, 15 metų – Lietuvos banke, iš jų penkerius metus Lietuvos banko pirmininko pavaduotoju. Nors bankininkas gyvena Vilniuje, tačiau jo širdyje iki šiol neišblėsusi meilės Svėdasams ugnelė.

 

 

 

 

 

Edmundas Baliukas,

„Alaušo“ draugijos pirmininko pavaduotojas

 

Gimė 1936 metais. Svėdasų vidurinę mokyklą baigė 1954 m. ir įstojo į VVU

Fizikos-matematikos fakultetą. Buvo pažangus studentas, dalyvavo visuomeninėje veikloje – Universiteto dainų ir šokių ansamblyje.

Nuo 1959 iki 1998 m. dirbo Elektrografijos mokslinio tyrimo institute: keletą metų – instituto direktoriaus pavaduotoju. Laisvalaikiu dalyvavo ir tebedalyvauja Lietuvos Mokslų akademijos (LMA), Vilniaus Arkikatedros ir Karininkų ramovės „Aidas“ choruose.

„Esu svėdasiškis ir noriu visapusiškai prisidėti garsinant mano jaunystės kraštą“,

– sako Edmundas Baliukas.

 

Stasys GAVENAVIČIUS

(Verslas ir prekyba. 2008, balandis (nr. 36), p. 4)