į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Apie Karolį Širvinską

  

KAROLIS  ŠIRVINSKAS

(1980 -2001)


Karolis Širvinskas pagal dokumentus gimęs Ukmergėje, tačiau ten niekada negyveno ir savo gimtine laikė Malaišius (Anykščių r.).Baigęs Kunigiškių pagrindinę  ir Svėdasų J. Tumo-Vaižganto mokyklas, 1998 m. įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. Pasiryžimas tarnauti Dievui ir žmonėms Karolio širdyje brendo nuo vaikystės. Vaikinas lankė Svėdasų ir Adomynės bažnyčias, patarnaudavo mišiose. Namuose įsirengė altorėlį ir prie jo melsdavosi. Būdamas klieriku, pastoralinę praktiką atliko Kamajų ir Duokiškio bažnyčiose.  

  

Labai daug skaitė, kūrė eiles, fotografavo, tapė paveikslus.

Žuvo 2001 m. liepos 24 d. savo gimtųjų namų kieme. Palaidotas Kunigiškių kaimo kapinėse šeimos kape.

Mama rūpinasi sūnaus kūrybiniu palikimu. 


 

Piešinių parodos eksponuojamos Svėdasų ir Kupiškio bibliotekų galerijose, Kamajų, Traupio ir Anykščių bažnyčiose, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Vaitkūnų ir Debeikių kaimo kultūros namuose, Ramygalos knygyne ,,Šviesuva‘‘ ir seniūnijos parodų salėse, Traupio, Kavarsko miestelio bibliotekose.

Poezijos vakarai vyko Vaitkūnų, Svėdasų, Andrioniškio, Skiemonių, Debeikių, Traupio, Troškūnų kultūros namuose ir kitur. 

Įsteigtas literatūrinis fondas ,,Baltasis balandis‘‘, kuris kiekvienus metus vykdo K. Širvinsko poezijos vardo konkursus. Jie kiekvienais metais rengiami vis kitoje respublikos vietoje. Konkursų laureatų kūryba leidžiama atskiromis knygomis.


Kiekvieną vasarą nuo 2006 m. sodyboje, kurioje gyveno Karolis, vyksta literatūriniai skaitymai ,,Po skambančiu medžiu“.